Loading
0

WordPress腾讯云验证码 (CAPTCHA)插件

腾讯云验证码CAPTCHA),基于腾讯云验证码WordPress框架中实现登录、注册、评论、找回密码时验证码验证。

主要功能

  1. 支持登录表单增加验证码;
  2. 支持注册表单增加验证码;
  3. 支持评论表单增加验证码;
  4. 支持忘记密码表单增加验证码;
  5. 支持场景自定义

插件界面预览

WordPress腾讯云验证码 (CAPTCHA)插件
WordPress腾讯云验证码 (CAPTCHA)插件
WordPress腾讯云验证码 (CAPTCHA)插件
WordPress腾讯云验证码 (CAPTCHA)插件
WordPress腾讯云验证码 (CAPTCHA)插件

腾讯云验证码 (CAPTCHA)下载地址:https://wordpress.org/plugins/tencentcloud-captcha/