Loading
0

如何在WordPress文章顶端或者末尾插入固定内容?

很多用户想要在WordPress文章顶端或末尾插入固定内容,比如加个广告、版权声明,在正文添加是简单的,还是想利用WordPress函数模板functions.php添加代码比较方便。那么如何在WordPress文章顶端或者末尾插入固定内容?

如何在WordPress文章顶端或者末尾插入固定内容?

如果你想加到顶端可以用下面代码,将代码添加到当前主题functions.php模板的最后,并修改相应的内容。

function zm_content_insert( $return = 0 ) {// 插入的内容

$str.= "<div class='same'>";

$str.= "<h4>标题</h4>";

$str.= "<p>关注:<a href='https://zmingcx.com/' rel='external nofollow' target='_blank'>知更鸟</a></p>";

$str.= "</div>";

if ($return) { return $str; } else { echo $str; }

}

function zm_content_filter($content) {

if(!is_feed() && !is_home() && is_singular() && is_main_query()) {

$content .= zm_content_insert(0);// 0在正文上面

//$content .= zm_content_insert(1);//1在正文下面

}

return $content;

}

add_filter('the_content','zm_content_filter');

注:本文提供的方法可以方便地让你选择是显示在正文顶端或者末尾,也可以同时显示。